Ochrana osobných údajov


Záleží nám na Vašej dôvere, a preto údaje, ktoré poskytnete pri registrácii, sú u nás v bezpečí.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Môžete si byť istí, že:

 osobné údaje neposkytujeme za žiadnych okolností tretej osobe okrem viď Bod 3.,

 všetky údaje, ktoré poskytnete, slúžia iba pre našu potrebu a použijeme ju na skvalitnenie našich služieb,

 neposielame nevyžiadanú poštu, pokiaľ s tým nesúhlasíte,

 Vaše údaje vymažeme zo systému, ak nás o to požiadate mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

  1. Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami. Predávajúci si váži osobné údaje kupujúcich a chráni ich pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje preto, aby skvalitnil svoje služby. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú bezpečne uchovávané a sú zdieľané len s osobami, ktoré spracovávajú osobné údaje kupujúcich, na základe písomného poverenia predávajúceho. Tieto osoby sa pri ich spracovaní riadia rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako predávajúci. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany predávajúceho v budúcnosti použité za účelom prípadnej ponuky obchodu a služieb zákazníkovi, ktorá sa môže týkať zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo požiadať predávajúceho o vysvetlenie a právo na blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu osobných údajov podľa §17 zákona č. 122/2013 Z.z, o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov, je zo strany kupujúceho dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  2. Používaním internetového obchodu predávajúceho, kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch na neurčitú dobu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak v budúcnosti dôjde k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.
  3. Osobné údaje sú poskytované externým prepravcom a bankám, ktorým sú údaje predávané v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.
  4. Predávajúci môže spracovávať osobné údaje kupujúcich aj prostredníctvom cookies. Použitím internetového obchodu www.kingkids.sk  kupujúci súhlasí s užívaním cookies zo strany predávajúceho v rozsahu podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES zo dňa 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií. Kupujúci môže užívanie cookies zo strany predávajúceho odmietnuť, v takom prípade však budú niektoré funkcionality internetového obchodu www.kingkids.sk obmedzené.